noradawa

noradawa

Saturday, December 21, 2013

At-Tauchyd Trečia Dalis


Skyrius N. 21

Šventųjų - religingų asmenų kapo perdėtas gerbimas priveda prie jo šlovinimo, patapimo stabu, kuris šlovinamas vietoj Allah

Imam Malik perdavė savo hadisų rinkinyje pavadinimu Al-Muwatta, kad pranašas saaw yra pasakęs:

“O Allah! Niekada nedaleisk mano kapui patapti stabu, kuris būtų šlovinamas”.

Šiame skyriuje autorius įspėja musulmonus apie perdėtos pagarbos rodymą mirusiojo kapui. Visa tai prieštarauja tikrajam tikėjimui ir veda politeizmo link, kadangi numirėlis patampa šlovinimo objektu vietoj Allah. Pranašas saaw bijojo dėl savo tautos, kad nebūtų peržiangiamos ribos ir, kad dėl perdėtos pagarbos  jis nebūtų garbinamas, ir jo kapas nepataptu stabu, taip kaip nutiko žydams ir krikščionims su jų pranašais. Jiems nutiko taip todėl, kad jie perdėtai gerbė juos iki jie pavirto stabais, šlovinamais vietoj Allah subhana wataalia. Pranašas Muhammed saaw paaiškino, kad toks politeistinis elgesys iššaukia Dievo rūstybę ir, kad dėl šios priežasties krikščionys ir žydai susilaukė Dievo prakeikimo.
 Dievo rūstybė sustiprėja ant tų žmonių , kurie paverčia savo pranašų kapus į mečetes.


أَفَرَءَيۡتُمُ ٱللَّـٰتَ وَٱلۡعُزَّىٰ (١٩)

“Ar jūs nepamąstote apie Al-Lat ir Al-Uzza?”(53:19)

Mudžahid ir Abul-Jawza, Ibn Abbas perdavimuose rašoma:

“Al-Lat buvo vyras, kuris patarnaudavo piligrimus savo paruoštu maistu ( užkanda iš miltų , sumaišytų su vandeniu ir sviestu). Po jo mirties žmonės pasilikdavo prie jo kapo gėdėti siekdami apdovanojimo. Jie pasišvesdavo, atsiduodavo  tam kapui.”

Šis hadisas parodo, kad Al-Lat šlovinimas prasidėjo nuo perdėtos pagarbos jam ir jo kapui. Visa tai sąlygojo pastatyti statulą jo garbei ir ją dievinti vietoj Allah.

Taip pat Abul-Jawza perdavė iš Ibn Abbas: 

“ Dievo pranašas papeikė-prakeikė moteris, kurios lanko kapus ir priima kapus už šlovinimo vietą. Jis taip pat prakeikė tuos , kurie stato ant kapų mečetes ir degina žvakutes ir lempas ant jų.” ( Patvirtinta taip pat  Abu Dawud, At-Tirmidi, Ibn Majah ir An -Nasa’i)

Pranašas saaw prakeikė moteris, kurios dažnai lanko kapus ir elgiasi juose ne pagal islamišką konduktą, moralą. Tai yra tokia moteris, kuri yra nekantri, raudojanti, aimanuojanti ar rėkianti. Moteriai yra uždrausta lankytis kapinėse ir dėl to, kad ji sielvarto būsenoje gali būti nemąstanti ir nederamai apsirengusi, gundanti. Taip pat pranašas saaw prakeikė tuos, kurie priima kapus kaip šlovinimo vietą, ar uždega žvakes ar lempas ant jų. Tokia perdėtos pagarbos praktika mirusiajam yra uždrausta, nes tai veda politeizmo link. Remiantis šiuo perdavimu, kapų puošimas yra neleistinas tam , kad kapas nepataptu šventu garbinamu paminklu.

Išvados


 • Perdėtos garbės rodymas kapams ar paminklams yra didelė nuodėmė.
 • Perdėtas pranašo kapo gerbimas gali privesti prie to kapo garbinimo - šlovinimo vietoj Allah.
 • Kapų ir kapinių puošimas yra draudžiamas tam, kad jie nepataptų vieta, kurioje meldžiamasi ir šlovinama, nes tai veda į politeizmą.
 • Žvakių ar lempų degimas ant kapo yra draudžiamas.
 • Allah užsirūstina pagal Jam atitinkamą Didybę.
 • Meldimosi kapuose ar prie kapo uždraudimo pagrindinė priežastis yra užkirsti visus galimus kelius vedančius į politeizmą.
Skyrius N. 22
Pranašo Tauhydo saugojimas ir blokavimas kelių vedančių į politeizmą

Viešpats, visko Kūrėjas, sako:لَقَدۡ جَآءَڪُمۡ رَسُولٌ۬ مِّنۡ أَنفُسِڪُمۡ عَزِيزٌ عَلَيۡهِ مَا عَنِتُّمۡ حَرِيصٌ عَلَيۡڪُم بِٱلۡمُؤۡمِنِينَ رَءُوفٌ۬ رَّحِيمٌ۬ (١٢٨) فَإِن تَوَلَّوۡاْ فَقُلۡ حَسۡبِىَ ٱللَّهُ لَآ إِلَـٰهَ إِلَّا هُوَ‌ۖ عَلَيۡهِ تَوَڪَّلۡتُ‌ۖ وَهُوَ رَبُّ ٱلۡعَرۡشِ ٱلۡعَظِيمِ (١٢٩)“ Be abejo, jums  buvo siųstas Pranašas saaw (kuris buvo iš jūsų tautos ir jums gerai žinomas) . Jis liūdi kai jūs esate sužeisti ir sunkumuose. Jis salallahi waleihi wasalem pergyvena dėl jūsų ( kad jūs būtumėte teisingame tikėjime, kad jūs atgailautumėt ir prašytumėt Dievo atleidimo už savo nuodėmes, kad patektumėt į Rojų ir išvengtumėt Pragaro liepsnos), jam salallahi aleihi wasalam (saaw)  gaila tikinčiųjų ( t.y. jis saaw jaučia jiems užuojautą), jis (saaw) jiems jaučia nuoširdumą ir gailestingumą. Tačiau, jeigu jie nusigręš (O Muhammed), sakyk: “ Man pakanka Allah. Lia iliaha illah Huwa (niekas neturi teisės būti šlovinamas, bet Allah), aš visiškai pasikliaunu Juo ir Jis yra Valdovas Didžiojo Sosto.” ( Koranas, 9:128, 129)

Šioje ajoje autorius atskleidžia pranašo Muhammed saaw susirūpinimą musulmonais ir jų tyru tikėjimu. Gailestingasis Allah primena savo tarnams, kad Jis iš savo malonės jiems siuntė pranašą, kuris buvo iš jų tautos, kuris kalbėjo jų gimtaja kalba ir, kuris jautė užuojautą jiems dėl jų  kančių ir išgyvenimų. Dar labiau jam (saaw) rūpėjo, kad jie laikytųsi tikrojo tikėjimo, kuris jiems duotų naudos šiame gyvenime ir anapus,ir jis ypačiai buvo užjaučiantis tikinčiuosius. Didžiausias pranašo saaw tikslas ir misija buvo apsaugoti tyrą musulmonų tikėjimą ir užkirsti visus kelius vedančius į politeizmą.

Abu Hureira perdavė, kad pranašas saaw yra pasakęs:
“ Nepaverskite savo namų į kapus ir nepadarykite mano kapo susiburimo vieta, bet laiminkite mane ( sakydami:” salallahi waleihi wasalem”), nes jūsų laiminimas mane pasieks, kad ir kur jūs bebūtumėte.” (Imamas Ahmed ir Abu Dawud)

Nepaverskite savo namų į kapus: nenustokite atlikinėti pasišventimo, garbinimo veiksmų savo namuose, tokių kaip maldos, maldavimų ir prašymų iš Allah (subhana wataalia), korano recitavimo, t.y. nepadarykite kapo namuose, nes prarasite teisę į garbinimo veiksmus namuose, nes šlovinimas prie kapo yra uždraustas.


Ir nepadarykite mano kapo susiburimo vieta: nepaverskite mano kapo vieta pripildyta žmonėmis atliekančiais maldas.

Jūsų laiminimas mane pasieks, kad ir kur jūs bebūtumėte: jūsų laiminimai mane pasieks nepaisant to, ar jūs esate arti ar toli nuo mano kapo, ir jums nereikia dažnai lankytis prie mano kapo.

Šiame hadise Pranašas saaw užblokuoja visus kelius vedančius į politeizmą, drausdamas musulmonams maldų atlikimą prie jo kapo ir dažną jo kapo lankymą.

Ali Ibnul-Husein perdavė, kad jis matęs vyrą, kuris buvo įsitaisęs arti prie pranašo saaw kapo ir atlikinėjo garbinimo veiksmus. Tuomet Ali Ibnul-Husein sudraudė jį ir pasakė:
 “ Ar norėtumėt, kad pacituočiau jums hadisą girdėtą iš savo tėvo, kurį perdavė mano senelis girdėjęs pranašą saaw sakant:” Nepaverskite mano kapo susiburimo vieta arba savo namus kapinėmis, bet prašykite Allah palaiminimo, nes tie palaiminimai pasieks mane, kad ir kur jūs bebūtumėte.”

Išvados:

 • Keliai, vedantys į politeizmą, privalo būti blokuojami. Todėl, maldos prie kapo, perdėta pagarba Pranašo saaw kapui ir pastovūs dažni vizitai yra draudžiami.
 • Musulmonui yra rekomenduojama maldauti Dievo palaiminimo mūsų Pranašui saaw, kad ir kur jis bebūtų.
 • Artus prisirišimas prie Pranašo saaw kapo nėra kilnus atsidavimo veiksmas.
 • Musulmonui yra draudžiama tokia kelionė, kurios vienintelis tikslas yra aplankyti pranašo saaw kapą.
Skyrius N. 23

Kai kurie šios tautos žmonės garbins stabus


Mūsų Kūrėjas sako:
 “Ar jūs nematėte, kad tie, kuriems buvo duotas Šventas Raštas, tiki džibt (prietarais) ir taghūt (garbinami objektai, netikri dievai)...”  (Koranas, 4:51)


أَلَمۡ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ أُوتُواْ نَصِيبً۬ا مِّنَ ٱلۡڪِتَـٰبِ يُؤۡمِنُونَ بِٱلۡجِبۡتِ وَٱلطَّـٰغُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ هَـٰٓؤُلَآءِ أَهۡدَىٰ مِنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ سَبِيلاً (٥١)

Stabas: t.y.  bet koks imidžas, kapas ar objektas, kuris yra šlovinamas.

Kuriems buvo perduotas Šventas Raštas: žydai ir krikščionys.

Džibt: yra arabiškas žodis į kurio reikšmę įveina stabai, burtininkai, magai ir kerėtojai.

Taghūt: yra paimtas iš žodžio tagha, reiškiančio ribų peržengimą. Paėmus iš konteksto džibt reiškia Velnią ir tą, kuris peržiangia ribas.

Šioje ajoje Allah kalba apie žydų ir krikščionių degradavusį statusą ir sako pranašui saaw apmąstyti Knygos Žmonių situaciją. Nors jiems ir buvo duotas Šventas Raštas, kuriame buvo demonstruojama aiški tiesa ir melas, jie vistiek tiki melu, jie ir toliau tiki stabmeldyste, kerais ir burtais, įtakojančiais paklusti  velnio šnabždesiams. Kadangi Rašto Žmonės tiki džibt (prietarais) ir taghūt (netikrais dievais), neturėtų būti nuostabu, kad kai kurie musulmonai taip pat tuo tiki. Taip pat Pranašas saaw užtikrino, kad iš jo tautos bus tokių, kurie seks žydų ir krikščionių pėdomis, ir pripažins tokią praktiką, netgi jeigu jie ir netikės tuo ir jiems bus žinoma netiesa.

Išvados:


 • Tarp musulmonų yra tokių , kurie garbina stabus, taip kaip ir žydai, ir krikščionys .
 • Nebūtina yra praktikuoti džibt ir taghūt , kad būtum laikomas netikinčiuoju. Užtenka tik pripažinti tokią praktiką ir tai nukreipia asmenį netikėjimo link, netgi jeigu jis ir smerkia tai savyje.
 • Visi Šventieji Raštai moko netikėti džibt (prietarais) ir taghūt (stabais).
 • Musulmono pareiga yra panaudoti savo žinias praktikoje, nes kitaip jis bus toks kaip ir Knygos Žmonės (žydai ir krikščionys).

Viešpats, Visa-Žinantis, sako:
“ Sakyk: ‘Ar aš turėčiau jus informuoti, kas yra blogiau negu tai iš Dievo bausmių? Tai yra tai, kuriuos Dievas prakeikė ir, kurie susilaukė Jo rūstybės ir, kuriuos Jis pavertė (transformavo) į bezdžiones ir kiaules, ir kurie pasidarė tarnais tų, kuriuos jie patys garbina (taghūt). Tokie yra labiau  nuklydę nuo tiesaus kelio’  ”. (Koranas, 5:60) قُلۡ هَلۡ أُنَبِّئُكُم بِشَرٍّ۬ مِّن ذَٲلِكَ مَثُوبَةً عِندَ ٱللَّهِ‌ۚ مَن لَّعَنَهُ ٱللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيۡهِ وَجَعَلَ مِنۡہُمُ ٱلۡقِرَدَةَ وَٱلۡخَنَازِيرَ وَعَبَدَ ٱلطَّـٰغُوتَ‌ۚ أُوْلَـٰٓٮِٕكَ شَرٌّ۬ مَّكَانً۬ا وَأَضَلُّ عَن سَوَآءِ ٱلسَّبِيلِ (٦٠)

Kas yra blogiau negu tai: Kas yra blogiau negu pranašo ir jo pasekėjų melagingas apkaltinimas, ir sakymas apie juos : “ Mes niekada neesam matę blogesnių už jus”. 

Kuriuos Dievas prakeikė: Kuriems Dievas nulėmė, kad jų nepasieks Jo gailestis ir malonė, tam bus užkirstas kelias.

Kurie susilaukė Jo rūstybės: Šita rūstybė niekada nebus pakeista į palaimą.

Kuriuos Jis pavertė į bezdžiones: čia kreipiamasi į Sabato sulaužytojus tarp žydų, kuriuos Allah pavertė bezdžionėmis. Ibn Abi Hatim perdavė iš Ibn Abbas:” Tie, kurie nusižengė Sabato šventumui, buvo paversti į bezdžiones, ir vėliau išnyko nepalikdami palikuonių.” Ad -Dahhak perdavė, kad Ibn Abbas sakė: “ Allah juos pavertė bezdžionėmis dėl jų padarytų nuodėmių. Jie gyveno tik tris dienas šioje Žemėje, nes negyvena ilgiau nei vienas iš tų, kurie yra transformuoti. Jie negėrė, nevalgė ir neturėjo palikuonių. Allah transformavo jų kūnus į bezdžionės, ir Jis daro ką tik nori, kaip tik nori ir keičia išvaizdą kam panorėjęs. Allah sukūrė bezdžiones, kiaules ir likusius kūrinius per šešias dienas , kur apie tai Jis mini Savo Knygoje .” (Paimta iš Tafsir Ibn Khatir vol.1, psl.254, surah Baqara-Karvė)


Ir kiaules: Tai yra tie netikintieji, kurie paprašė Jėzaus (aleihi salam) , ar galėtų Dievas jiems nuleisti iš dangaus “vaišių stalą”. Kai kurie islamo mokslininkai teigia, kad jaunimas iš tų žydų buvo transformuoti į bezdžiones, o senyvo amžiaus žydai - į kiaules. 

Kurie pasidarė tarnais tų, kuriuos jie patys garbina  (taghūt’o vergai) : Kai kurie iš jų garbino Velnią, kadangi jie leidosi į jo viliones ir šnabždesius.

Bendras ajos (5:60) paaiškinimas

Allah liepia pranašui saaw paklausti Rašto Žmonių, kurie tyčiojasi iš islamo, ar jie norėtų žinoti kam bus taikoma pati skaudžiausia bausmė teismo dieną. Tai yra tiems, kurie buvo prakeikti, kurie nusipelnė Dievo rūstybės, kurie buvo vizualiai transformuoti į bezdžiones ir kiaules, ir nevizualiai pasitelkę velnio šnabždesiams. Tokie, kurie yra tipiškai panašūs į Rašto Žmones ir seka jų pėdomis.

Išvados:

 • Kai kurie žydai ir krikščionys garbina taghūt. Tap pat, kai kurie musulmonai atlieka panašius politeistinius veiksmus.
 • Argumentuoti netiesą ir išryškinti tos netiesos defektą yra teisingas, teisiškas poelgis, ypač  jeigu melagiai apkaltina teisybės žmones melagingai.
 • Žmonės yra apdovanojami priklausomai nuo savo gerųjų darbų.
 • Allah užsirūstina ir prakeikia nepaklusniuosius.
 • Paklusnumas velniui ir jo šnabždesiams yra vienas iš šaltinių vedančių į politeizmą.


Aukščiausiasis Viešpats sako:
“...tie, kurie laimėjo ginčą, pasakė: ‘ Be abejo, mes pastatysime ant jų mečetę’.’’ (Koranas, 18:21)


وَڪَذَٲلِكَ أَعۡثَرۡنَا عَلَيۡہِمۡ لِيَعۡلَمُوٓاْ أَنَّ وَعۡدَ ٱللَّهِ حَقٌّ۬ وَأَنَّ ٱلسَّاعَةَ لَا رَيۡبَ فِيهَآ إِذۡ يَتَنَـٰزَعُونَ بَيۡنَہُمۡ أَمۡرَهُمۡ‌ۖ فَقَالُواْ ٱبۡنُواْ عَلَيۡہِم بُنۡيَـٰنً۬ا‌ۖ رَّبُّهُمۡ أَعۡلَمُ بِهِمۡ‌ۚ قَالَ ٱلَّذِينَ غَلَبُواْ عَلَىٰٓ أَمۡرِهِمۡ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيۡہِم مَّسۡجِدً۬ا (٢١)

tie, kurie laimėjo ginčą : yra tie žmonės, kurie buvo įtakingi ir turėjo galios, jų sprendimas buvo lemiamas, kad būtų pastatyta garbinimo vieta (mečetė) ant Olos Kompanionų kapo po jų mirties.

garbinimo vieta (mečetė): Olos Kompanionų kapas buvo paverstas garbinimo vieta ir žmonės siekė palaiminimo iš to kapo numirėlių.

Išvados:

 • Statyti mečetę ant religingo (šventojo) žmogaus kapo yra draudžiama, nes tai veda į politeizmą.
 • Kaip ir ankstesnės tautos, kai kurie musulmonai stato mečetes ant kapų.
 • Musulmonai yra įspėti nerodyti perdėtos pagarbos religingiesiems (šventiesiems) asmenims.
 • Mečetės statymas ant religingo žmogaus kapo yra perdėta pagarba jam.

Abu Sa’id Al Kudri perdavė :

“Dievo Pranašas saaw pasakė:’ Jūs seksite pėdomis tautų, gyvenusių prieš jus, lygiai taip pat kaip vienos strėlės galas atitinka kitos strėlės galą, kad net jeigu jie lįstų į driežo urvą, jūs lįstumėt jiems iš paskos.’ Kompanionai paklausė:’O Dievo Pranaše. Jūs turite omenyje žydus ir krikščionis?’ Jis saaw atsakė:’ Jeigu ne juos, tai ką tokius?’ “ (Al Bukhari ir Muslim)

net jeigu jie lįstų į driežo urvą, jūs lįstumėt jiems iš paskos: reiškia, jeigu žydai ir krikščionys lįstų į driežo urvą nepaisant jo siaurumo, jūs sektumėt jų pėdomis aklai imituodami juos.

Pranašas saaw patvirtino, kad musulmonų tauta aklai seks žydų ir krikščionių pėdomis net smulkmenose. Šis hadisas įrodo, kad kai kurie musulmonai atliks politeistinius veiksmus.

Išvados:


 • Dauguma iš tų, kurie imituoja ankstesniasias kartas, dažniausiai “įkrenta” į politeizmą.
 • Musulmonai yra įspėti nekopijuoti netikinčiųjų ir nedaryti tokių pačių nuodėmių.
 • Šis hadisas įrodo Muhammed’o pranašystes, kad taip bus po jo mirties ir, kad jau taip įvyko.Skyrius N.24

Raganavimas
Burtai ir kerai
(As-Sihr)

Gailestingasis Allah sako:وَلَقَدۡ عَلِمُواْ لَمَنِ ٱشۡتَرَٮٰهُ مَا لَهُ ۥ فِى ٱلۡأَخِرَةِ مِنۡ خَلَـٰقٍ۬‌ۚ وَلَبِئۡسَ مَا شَرَوۡاْ بِهِۦۤ أَنفُسَهُمۡ‌ۚ لَوۡ ڪَانُواْ يَعۡلَمُونَ (١٠٢)

“ Tačiau jie (Izraelio Vaikai) tiksliai žinojo , kad tie, kurie nusipirko tai (kerus ar burtus), negaus atpildo anapus (gyvenime po mirties). (Koranas, 2:102)

ir 


يُؤۡمِنُونَ بِٱلۡجِبۡتِ وَٱلطَّـٰغُوتِ(٥١) 

“...tie, kurie tiki prietarais (džibt) ir netikrais dievais (taghūt).” (Koranas, 4:51)

Umar Ibnul-Khattaab pasakė:
“ Žodis ‘džibt’ reiškia raganavimą, o ‘taghūt’ reiškia Velnią.”

Džaabir pasakė:
“ Žodis ‘taghūt’ reiškia burtininkus, kuriems padeda velniai. Kiekvienos genties burtininkas yra palaikomas/talkinamas velnio.”

Raganavimas: Burtai, kerai, dūmai ar užmegzti mazgai, kurie paveikia širdis ir kūnus, ir gali sukelti ligas, mirtį ar nesutarimus tarp dviejų partnerių, sutuoktinių.


Tačiau Izraelio vaikai tiksliai žinojo: Žydai, kurie pasirenka praktikuoti burtus vietoj sekimo Dievo pranašais.

Tie, kurie nusipirko burtus: Tie, kurie pasirenka burtus vietoj Dievo religijos.

Džibt: yra arabiškas žodis, į kurio reikšmę įveina stabai, burtininkai, magai ir kerėtojai.

Taghūt: yra paimtas iš žodžio 'tagha', reiškiančio ribų peržengimą. Paėmus iš konteksto 'džibt' reiškia Velnią ir tą, kuris peržiangia nustatytas leistinas ribas.

Šios dvi Korano ajos įrodo, kad burimas, kerai ir magija yra uždrausti ir tie, kurie tai praktikuoja , negaus jokio atpildo anapus (gyvenime po mirties). Allah taip pat mini, kad žydai tiki prietarais ‘džibt’.

Išvados:

 • Praktikuoti raganavimą yra draudžiama.
 • Raganius, burtininkas, kerėtojas, magas yra laikomas netikinčiuoju.
 • Šios Korano ajos parodo didelę grėsmę tiems, kurie nusigręžė nuo Dievo Knygos ir seka kitais įstatymais. 
 • Raganavimas yra politeistinis aktas, nes burtininkas siekia velnio pagalbos ir  prisiriša prie jo.

Abu Hureira perdavė, kad pranašas saaw sakė:
“ Venkite septynių labiausiai pavojingų nuodėmių. Kažkas paklausė:’ O Dievo Pranaše. Kokios jos yra?’ Jis saaw atsakė: ‘ Politeizmo atlikimas, raganavimo praktikavimas, neteisėtas asmens nužudymas, palūkanų ėmimas, eikvojimas našlaičių turto (palikimo), pabėgimas iš mūšio lauko ir nekaltų, kultūringų, tikinčiųjų moterų apkaltinimas paleistuvavimu.”

Labiausiai pavojingų nuodėmių: Jos yra labiausiai pavojingos todėl, kad jos sunaikina nusikaltėlius šiame gyvenime ir sekančiame. 

Politeizmas: Tai susideda iš netikrų dievų prilyginimo Allah’ui maldaujant iš jų, prašant iš jų ar garbinant juos.

Palūkanų ėmimas: visi neleistini palūkanų ėmimo būdai.

Eikvojimas  našlaičių turto:  visi turto eikvojimo būdai. Našlaičiais laikomi vaikai, kurie prarado tėvus nesulaukę lytinės brandos. 

Bendras hadiso apibudinimas

Pranašas saaw savo pasekėjams liepia nesiartinti prie septynių baisiausių nuodėmių. Užklaustas, jis saaw paminėjo, kad pati didžiausia iš jų yra politeizmas. Antroji yra raganavimas, po to neteisėtas sielos atėmimas (nebent tam yra duotas legalus leidimas). Ketvirtoje-palūkanų ėmimas ir penktoje- našlaičių turto eikvojimas. Šeštoje - pabėgimas iš mūšio lauko ir septintoje - tyrų moterų apkaltinimas paleistuvavimu.

Išvados:

 • Politeizmas yra didžiausia iš visų nuodėmių.
 • Raganavimas yra vienas iš didžiausių nuodėmių. Tokia baisi nuodėmė sąlygoja apostazę.
 • Draudimas nelegalaus žudymo.
 • Žudymas yra leistinas, jeigu tam yra išduotas orderis (įgaliojimas), tokiuose atvejuose, kai asmuo nužudo ir jam yra atlyginta tuo pačiu ( gyvybė už gyvybę), taip pat už apostazę ( kai asmuo patvirtina atsisakęs islamo) ir  už neištikimybę, sanguliavimą (tarp vedusiųjų).
 • Draudimas palūkanoms .
 • Draudimas našlaičių turto eikvojimui.
 • Draudimas pabėgti iš mūšio lauko.
 • Draudimas apkaltinti tyras moteris paleistuvavimu.
 • Apkaltinimas netikinčiuosius paleistuvavimu nėra įtrauktas į didžiasias nuodėmes.

Džundub perdavė:

“ Burtininkui paskirta bausmė yra mostas kardu.” (At Tirmidhi)

Mostas kardu: Reiškia, mirtis kardo smūgiu per kaklą.


Badžaalah Ibn Abadah perdavė:

“ Umar Ibnul Khattaab mūms atsiuntė raštišką žinią: ‘ Mirtis kiekvienam burtininkui ir burtininkei.’ Tuoj po to, mes nužudėme tris burtininkus.”

Hafsa (telaimina ją Allah) išdavė leidimą nužudyti vieną iš jos vergių, kuri ją užbūrė, ir jai buvo įvykdyta mirties bausmė. Yra perdavimų, kad Džiundub pasielgė taip pačiai.

Pagal Ahmed Ibn Hanbal , mirties bausmės vykdymai yra suminėti autentiškuose perdavimuose iš trijų Kompanionų; būtent Umar, Hafsos ir Džiundub (telaimina juos visus Allah).

Išvados:


 • Bausmė už raganavimą yra mirties atėmimas. Burtininkas yra nužudomas kardo mostu ir jis nėra kviečiamas  atgailauti.
 • Raganavimas jau egzistavo Umar (telaimina jį Allah)  laikais, ir nuo jo laikų  dar labiau paplito .


Skyrius N.25

Raganavimo Formos

Qatan bin Qabisah perdavė iš savo tėvo, kad pranašas (palaima ir ramybė jam ) pasakė:
“ Be abejo, Al-Ijaafa (paleisti paukščius skristi, kad išpranašauti ateitį) ir At-Tarq (geomantijos praktikavimas) ir At-Tijara ( tikėjimas blogais ženklais) yra Džibt veiksmai.”
Šį hadisą taip pat perdavė Abu Dawūd, An-Nasa’i ir Ibn Hibban.(Autentiškas perdavimas)

Auf pasakė:
Al-Ijaafa yra paukščių paleidimas skristi, kad pagal tai būtų išpranašaujami ateities įvykiai, o At-Tarq yra išpranašavimas linijų brėžimu.”
Hasan Al- Basri pasakė: “ Džibt yra Velnio balsas.’’

Paleisti paukščius skristi, kad išpranašauti ateitį: Arabų pagonys paleisdavo paukščius į dangų. Jeigu jie skrisdavo specifine kryptimi, tai buvo laikoma geru ženklu. Jie taip pat išpranašaudavo gerus ar blogus ženklus priklausomai nuo jo (paukščio) vardo ir leidžiamo garso.

Linijų brėžimas ant žemės (ar smėlio): geomantai teigia sugebantys išpranašauti ateities įvykius pagal linijų brėžimą ant smėlio .

Džibt yra velnio balsas: čia reiškia viena iš džibt formų, t.y. klausymasis muzikinių instrumentų.

Yra džibt veiksmai: raganavimo būdai ir formos.

Vikipedijoje rašoma:
Geomantija (gr. γεω-, 'žemė' + μαντεία 'pranašavimas') yra ateities pranašavimas pagal ženklus žemės paviršiuje arba dirvožemio purumą. Įvairiose šalyse geomantijos tradicijos skiriasi.
Pagal arabišką tradiciją  smėlyje iš taškų padaroma šešiolika atsitiktinių linijų. Vienas iš  afrikietiškų metodų yra sviesti saujas žemių į orą ir stebėti, kaip jos leidžiasi. Vakarų Afrikoje dažnai naudojama ir  pelė kaip įkūnijanti žemės dvasią. Kinijoje pranašautojas braižo ant žemės ženklus, kuriuos interpretuoja jo padėjėjas.”

Hadisas pabrėžia, kad geomantija, paukščių paleidimas ir tikėjimas blogais ženklais yra džibt manifestacija, ir visa tai prieštarauja monoteistiniam konceptui islame. 
Visi raganavimo būdai ar burimo būdai, tokie kaip chiromantija, astronomija, burimas iš kortų, numerologija, horoskopai yra draudžiami ir yra priešingybė  teisingam tikėjimui.

Išvados:
 • Pranašauti yra draudžiama, kadangi tai prieštarauja monoteizmo konceptui.
 • Panašiai, yra draudžiama tikėti blogais ženklais, kadangi tokia praktika prieštarauja monoteizmo konceptui ar slopina jo tobulumą.
 • Muzikinių instrumentų naudojimas yra uždraustas, nes tokia praktika sumažina paklusnumą Dievui ir slopina tobulą tikėjimą Juo.
 • Visi nukrypimo būdai, tokie kaip dainavimas ir muzika yra laikomi Velnio balsais, kurie išklaidina žmones iš tiesaus kelio.

Ibn Abbas (telaimina jį Allah) perdavė pranašą (palaima ir ramybė jam ) sakantį:
“ Tas, kuris mokinasi astrologijos (siekia bet kokių žinių susijusių su astrologija), tas mokinasi dalies raganavimo. Tie , kurie mokinasi daugiau , jie gauna daugiau (nuodėmių).”

Vikipedijoje rašoma:
Astrologijapseudomokslas,  kurio šalininkai tiki, kad pagal dangaus kūnų padėtį ir judėjimą bei gimimo datą galima prognozuoti žmonių ir pasaulio likimą. Astrologiją praktikuojantys asmenys – astrologai – teigia, kad dangaus kūnai daro įtaką arba yra susiję su žmogaus asmenybės bruožais, svarbiais įvykiais jų gyvenime ar net fiziniais bruožais.
Nuo neatmenamų laikų žmonės stebėjo dangaus kūnų judėjimą ir lygino jį su tuo, kas vyksta Žemėje. Pirmykščių žmonių supratimu, dangaus šviesuliai buvo dievybės, dariusios įtaką viskam, kas vyko Žemėje.”

Tie , kurie mokinasi daugiau , jie gauna daugiau (nuodėmių): Kuo daugiau jis siekia žinių , tuo labiau nuodėmių jis prisirenka arba tai reiškia, kuo daugiau jis išmoksta apie astrologiją, tuo daugiau jis išmoksta raganavimo.

Šiame hadise Pranašas (palaima ir ramybė jam ) duoda suprasti įspėdamas, kad tie, kurie siekia bet kokios astrologijos mokslo atšakos, užsitraukia tiek pat nuodėmių, kiek kad mokintųsi raganavimo. Be to, kuo labiau jis susipažįsta su astrologija, tuo labiau jis susipažįsta su raganavimu, todėl kad astrologija yra mokslas apie ateities pranašavimą, o ateitis yra žinoma tik Allah subhana wataalia.

Išvados:

 • Astrologijos praktikavimas yra uždraustas, kadangi dangaus kūnų ir jų pozicijų studijavimas tikint, kad jie įtakoja naturalių gamtos reiškinių kursą ir žmogiškus reikalus, yra tvirtinimas žinant nežinomo (nematomo).
 • Astrologija yra raganavimo atšaka, kurios studijavimas ir tikėjimas ja yra priešingybė teisingam tikėjimui.
 • Kuo daugiau asmuo išmoksta apie astrologiją, tuo labiau jis susipažįsta su raganavimu.

Abu Hureira (telaimina jį Allah) perdavė, kad pranašas (palaima ir ramybė jam ) sakė:
“ Tas, kuris užmezga mazgą ir į jį pučia ( su tikslu sužaloti kitus) atlieka raganavimo veiksmą, ir tas, kuris praktikuoja raganavimą atlieka politeistinį veiksmą, ir tas , kuris pasikabina amuletą, bus paliktas to amuleto kontrolei.” (Perduota Nasa’i)

Tas, kuris užmezga mazgą ir į jį pučia : Tas , kuris užsiima raganavimu užmezgant mazgą ir pučiant  seiles į jį.

Tas, kuris praktikuoja raganavimą atlieka politeistinį veiksmą: raganavimas yra politeistinis veiksmas, nes juo  yra siekiama pagalba iš velnių.

Bus paliktas to amuleto kontrolei: jis bus paliktas priklausyti nuo to amuleto, o ne  Dievo.

Šiame hadise Pranašas (palaima ir ramybė jam ) perspėja, kad pūtimas į mazgus yra viena iš raganavimo atšakų. Raganius užmezga skaičių mazgų su siūlu (ar virve) įpūsdamas į kiekvieną mazgą su tikslu įgyvendinti numatytą tikslą . Tokiu būdu jis siekia piktųjų dvasių pagalbos. Toks pūtimas į mazgus , siekiant piktų dvasių pagalbos, iššaukia  antgamtiškas jėgas sužaloti kitus priklausomai nuo tai, kas buvo kerima. Pūtimas į mazgus  dar vadinamas kerėjimu.

Ibn Masūd (telaimina jį Allah) perdavė, kad pranašas (palaima ir ramybė jam ) sakė:
“ Ar turėčiau jus informuoti apie al-adh (raganavimą, melavimą)? Tai yra kenksmingos  paskalos, sukeliančios  nesantaiką tarp žmonių.” (Perduota Imam Muslim)

 • Al-adh: tai yra arabiškas žodis reiškiantis netiesą, magiją ir piktą tyčinį liežuvavimą (kenksmingas paskalas). Paėmus iš konteksto reiškia raganavimą.
 • Kenksmingos paskalos: Skleidimas paskalų apie žmonių privačius reikalus su tikslu pasėti nesantaiką ir kivirčus tarp jų.

Išvados:

 • Kenksmingas tyčinis liežuvavimas yra vienas iš raganavimo tipų, kadangi jis sukelia nesantaiką ir kivirčus tarp žmonių. Jis sukelia tokias pačias blogas pasėkmes kaip ir raganavimo praktikavimas.
 • Šis hadisas akcentuoja  liežuvavimo draudimą, kuris yra laikomas didžiaja nuodėme.
 • Klausimo iškėlimas laukiant atsakymo yra efektyvus mokymo metodas. 
 • An-Namimah ( pasakos, apkalbos) yra taip pat viena iš raganavimo formų.

Ibn Umar (telaimina jį Allah) perdavė pranašą (palaima ir ramybė jam ) sakantį:
Kai kuri išraiškinga kalba yra magiška.” 

Kai kuri išraiškinga kalba yra magiška: Išraiškinga kalba gali įtakoti (paveikti)  žmonių širdis iki tokio lygio, kad tiesa gali atrodyti  kaip melas arba gali pagražinti melą. Todėl, tamsuolis (ignorant) gali būti lengvai paveiktas išraiškingos kalbos .

Šiame hadise demonstruojamas dar vienas raganavimo tipas - išraiškinga kalba , kuri turi nenuginčijamos įtakos auditorijai (klausytojams). Viso to pasekmėj, išraiškinga kalba gali pristatyti melą tiesos formoje ir atvirkščiai. Šis hadisas smerkia tokio tipo raganavimą , nes jis aptemdo tiesą.

Išvados:

 • Išraiškinga kalba, kuri aptemdo tiesą, yra įtakinga magijos (raganavimo) forma.
 • Išraiškinga, bet apgaulinga kalba, yra griežtai draudžiama; kur išraiškinga , tačiau skelbianti tiesą ir paneigianti melą kalba, yra stipriai rekomenduojama.


Linkas į Tawhyd Muhammed Abdul- Wahab anglų kalba

Linkas į Tawhid Salih Fawzan anglų kalba
Skyrius N. 26

Burtininkai ir panašūs į juos

Imam Muslim savo Sahih’e užrašė, kad Pranašo saaw žmona Hafsa perdavė Pranašą saaw sakiusį:
“ Tas, kuris eina pas burtininką ir kažko jo prašo ir tiki jo žodžiais, jam bus neužskaitomos maldos keturiasdešimčiai dienų.”

Bendras hadiso apibūdinimas

Pranašas saaw pabrežia, kokia bausmė ištiks tuos, kurie vaiksčioja pas burtininkus siekdami žinių apie ateitį, kur tokios žinios yra žinomos tik Allah subhana wataalia. Pagal šį hadisą, tie, kurie vaikštinėja pas burtininkus, nesulauks atlygio už savo atliktas maldas 40-ties dienų laikotarpyje. Ši bausmė imponuoja stiprų įspėjimą ir aiškų draudimą tokiam netikusiam poelgiui, kuris yra vienas iš didžiausių nuodėmių. Todėl burtininkas yra nusipelnęs dar didesnės bausmės už savo blogadarystes ir klaidinimą.
Šis hadisas draudžia ėjimą pas burtininkus ar pas panašius asmenis  (astrologus, geomantus, chiromantus, kerėtojus, magus ir pan.)

Išvados:

 • Eiti pas burtininkus ir klausti jų apie ateitį (ar nežinomo) yra netikėjimo poelgis, ir toks poelgis yra uždraustas.
 • Burimas yra laikomas didžiaja nuodėme ir yra uždraustas.
 • Jeigu asmuo tik aplanko burtininką net netikėdamas juo, jo maldos bus neužskaitomos 40-čiai dienų, tačiau tai nereiškia, kad asmuo turi nustoti melstis . Be to, asmuo patikėjęs burtininku yra laikomas tokiu, kuris paneigė tai, kas buvo apreikšta Pranašui Muhammed saaw.

Abu Hureira (telaimina jį Allah) perdavė, kad Pranašas saawpasakė:
“ Jeigu tas, kuris aplanko burtininką ir patiki juo ką jis sako, tuomet jis yra laikomas asmeniu, kuris nepatikėjo tuo, kas buvo apreikšta Muhammed saaw.

(Tą patį hadisą perdavė Abu Dawūd, Ibn Majah, At-Tirmidhi, An Nasa’i ir Al Hakim. Abu Ya’la perdavė tokį patį hadisą priskirtą Ibn Masūd,bet  grandinė neatsekama)

Kas buvo apreikšta Muhammed saaw: Koranas ir Sunnah.

Imraan Ibn Husein perdavė, kad Pranašas saaw pasakė:

“ Jis yra ne iš mūsų, kuris praktikuoja Tijarah (pranašauja per blogus ženklus) ar tai yra praktikuojama jam, kuris praktikuoja burtus ar prašo išburti jį, kuris praktikuoja raganavimą ar magiją arba prašo tai sau, ir kuris eina pas Kaahin (burtininką) ir tiki juo, tas yra laikomas netikinčiu į tai, kas buvo apreikšta Muhammed saaw.’’ 
(Perduota Al-Bazzar su tinkama grandine perdavėjų. At-Tabarani perdavė tą patį hadisą su gera grandine perdavėju.)

Imamas Al Baghawi pasakė: 
Al- Kaahin yra asmuo teigiantis galįs numatyti-išpranašauti ateities įvykius. Kai kurie islamo mokslininkai teigia, kad tai yra asmuo, kuris gali nusakyti ką diktuoja žmogaus sąžinė. 
 Al-Arraf yra asmuo, kuris gali atrasti pavogtus daiktus . Kiti teigia, kad Al-Arraf ir Al-Kaahin yra vienas ir tas pats.

Abul-Abbas Ibn Tajmijah pasakė:
Al-Arraf yra bendras vardas apibūdinti burtininką, astrologą (Al-Munadžim), geomantą (Al-Rammaal) ir bet kurį kitą, teigiantį žinant nežinomo įvairiausiais būdais ir formomis.’’

Ibn Abbas pasakė apie žmones, kurie rašo Abdžad - alfabetą (burimui) ir žiūri į žvaigždes, tiki jų įtaka- “ Aš nematau, kad toks asmuo turės ką nors bendro su Allah.”

Jis yra ne iš mūsų: kurie užsiima tokia praktika nėra iš tų, kurie yra Islamo pasekėjai ar tie, kurie taiko šariją (islamišką teisę).

Praktikuoja Tijarah: Tijarah yra blogi prietarai per paukščius ar asmenis.

Ar tai yra praktikuojama jam: tie, kurie prašo, kad jiems būtų išpranašaujama, buriama. 

Išvados:

 • Alfabeto mokymas yra draudžiamas tiktai, jeigu jis bus taikomas išpranašauti ateitį. Visais kitais atvejais yra leidžiama .
 • Šis hadisas draudžia astrologijos studijavimą. Musulmonai turėtų nebūti naivūs ir tikėti mokslininkais, kurie yra nuklydę nuo tikėjimo. 


Skyrius N. 27

Gydymas magiškais kerais
An-Nušra

Džabir perdavė:

“Dievo Pranašas saaw buvo paklaustas apie An-Nušra (veiksmas, kuriuo siekiama išgyjimo per magiškus kerus, burtus).
Pranašas saaw pasakė:
“ Tai yra velnio darbas”.’’

[Ahmed ir Abu Davūd perdavė su gera perdavėjų grandine (Isnad)]

An-Nušra : Tai yra užkerėjimai ir užburimai recituojami asmenims, kurie yra magiškai apsėsti.
Tai yra velnio darbas: šis veiksmas priklauso velniui, nes tai apima velniškus ir magiškus praktikavimus.

Bendras hadiso apbūdinimas

An-Nušra buvo dažnai praktikuojama priešislaminiais neišmanymo laikais. Paklaustas apie gydymą magiškais kerais, Pranašas saaw uždraudė tokią praktiką, kadangi tai yra politeistinis veiksmas. Šis hadisas draudžia gydyti apsėstuosius magiškais kerais, nes tai yra sataninė praktika. 

Al Bukhari perdvė, kad Qataada pasakė:

“ Aš paklausiau Sa’id Ibn Musaijab apie vyrą, kuris buvo užburtas ir negalėjo santykiauti su savo žmona: ‘Ar mes turėtumėm jį gydyti su An-Nušra ar kitokiais būdais?’ Jis atsakė: “ Tai yra leidžiama, kadangi reikalingas gydymas. Kas duoda naudos nėra uždrausta’.”

Al-Hasan pasakė: “ Kerai yra nutraukiami tik kerėtojo.”

Ibnul Qajjim pasakė:
“ An-Nušra yra skirta nutraukti kerus ir ji yra dviejų tipų. Pirmas tipas yra kerų nutraukimas su kitais kerais, kuris yra velnio darbas, ir tai yra tas tipas apie kurį užsiminė Al-Hasan. Tačiau tam, kad nutraukti tuos kerus, tiek burtininkas, tiek užburtas asmuo turi paaukoti tam tikras praktikas skirtas velniui, kurios jam (velniui) yra labai brangios ir vertingos. Antras An-Nušros tipas nutraukia kerus recituojant Rukiją (legalūs kerai), siekiant Allah prieglobsčio, vartojant leidžiamus vaistus ir atliekant maldas, prašant Allah. Šis antras tipas yra leistinas.”

Dviejų tradicijų paaiškinimas

Dėl užklausimo apie legalų An-Nušros praktikavimą, Ibnul-Musaijab išduoda fatvą legalizavimui remiantis tuo, kad intencija yra siekti pagerėjimo ir atremti žalą. Ibnul-Musaijab turi galvoje legalų Al-Nušros tipą, kuriuo recituojami Allah vardai ir Žodžiai, ir neįskaitant uždraustų praktikų.
 Tačiau, Al-Hasan’o komentare pažymimas negaliojantis (klaidingas, nepagrįstas) An-Nušros praktikavimas, pabrėžiantis, kad tik burtininkas gali nutraukti kerus. Be to, Al-Hasan’o komentaras gali būti  interpretuojamas -kaip kad užkerėjimas gali būti sulaužomas su panašiu kerėjimu , t.y. kaip buvo užkerėta -taip ir bus atkerėta, ir tai yra Velnio darbas. 
Ibnul Qajjim komentaras nurodo , kad apsėstųjų gydymas legaliomis priemonėmis, tokiomis kaip Korano recitavimas, yra leistinas, tačiau gydymas kitokiais kerais yra draudžiamas. 
Taigi šiame skyriuje detaliai išsiaiškinome  legalų An-Nušros naudojimą demonstruodami - kas yra draudžiama ir kas yra nedraužiama.

Vertimas darytas Noros.


Linkas į Tawhyd Muhammed Abdul- Wahab anglų kalba

Linkas į Tawhid Salih Fawzan anglų kalbaSkyrius N. 28

Tikėjimas blogais ženklais

Aukščiausias Viešpats sako:

أَلَآ إِنَّمَا طَـٰٓٮِٕرُهُمۡ عِندَ ٱللَّهِ وَلَـٰكِنَّ أَڪۡثَرَهُمۡ لَا يَعۡلَمُونَ (١٣١)

“ Be abejonės, jų likimas (blogi ženklai) priklauso Dievui, bet dauguma jų nežino”. (Koranas, 7:131)

Taip pat:

قَالُواْ طَـٰٓٮِٕرُكُم مَّعَكُمۡۚ أَٮِٕن ذُڪِّرۡتُمۚ بَلۡ أَنتُمۡ قَوۡمٌ۬ مُّسۡرِفُونَ (١٩)

“ Jie (pranašai) pasakė: ‘Jūsų blogi ženklai yra su jumis pačiais. (Ar jūs vadinate tai “blogu ženklu”) kadangi jums buvo priminta? Tikriau, jūs esate žmonės peržengiantys ribas.” ( Koranas, 36:19)


Jų likimas (blogi ženklai): Reiškia, kad jų likimas yra jau nulemtas Dievo.

Priklauso Dievui: Netikinčiuosius apima pesimizmas (nusivylimas ir netikėjimas ateitimi, polinkis viską vertinti neigiamai) su Allah valia, dėl jų netikėjimo Juo ir paneigimo Jo Knygomis ir Pranašais. 

Jūsų blogi ženklai: Jų likimas ir viskas, kas juos ištinka.

Su jumis pačiais: Netikinčiuosius ištikusios blogos pasėkmės yra dėl jų pačių nuodėmių, jų netikėjimo ir jų nepripažinimo jiems  primintu tikėjimu iš Pranašų.

Kadangi jums buvo priminta? Kada netikintieji (miesto gyventojai) buvo raginami, jie apkaltino Dievo Pasiuntinius  esant blogais ženklais, sakydami:  “Iš tikrųjų, mes laikome tave blogu ženklu”. (Koranas, 36:18)

Tikriau, jūs esate žmonės peržengiantys ribas: Reiškia, kadangi jūs esate tie, kurie peržengiate ribas,todėl jus ištiko pesimizmas. Ribų peržengimas tolygus korupcijai, kuri kartu reiškia tinkamų ribų pažeidimą.

Bendras dviejų Korano ajų paaiškinimas:

Pirmoji Korano aja: Faraono žmonės apkaltindavo Mozę ir jo Pasekėjus esant blogais ženklais, kai juos ištikdavo sausra ar išteklių stoka (nepriteklius). Tačiau, Allah-Aukščiausiasis ir Šlovingas, patvirtina, kad bet koks blogis, ištikęs juos, yra su Jo Valia ir Komanda, kaip bausmė jiems už netikėjimą. Tuomet, Allah juos vaizduoja kaip neišmanėlius ir nemąstančius. Jeigu jie pamąstytų apie tai, kas jiems nutiko, jie suprastų, kad Mozė atnešė tik palaiminimus, gėrį ir sėkmę tiems, kurie juo tikėjo ir sekė jo žinia.

Antroji Korano aja: Allah, Visatos Viešpats, paneigia klaidingus argumentus tų, kurie išsižadėjo savo Pranašų ir apkaltino juos esant visų jų nelaimių šaltiniais. Allah jiems argumentuoja atvirkščiai, kad visų jų nelaimių priežastis yra jų pačių blogadarystės ir netikėjimas. Jiems būtų buvę daug geriau, jeigu jie būtų reagavę į Pranašų priminimą (kvietimą Vieno Dievo garbinimui), kad išvengtų tokių katastrofų. Vis dėl to, jie prasižengė, todėl juos ir ištiko tokios katastrofos ir blogi ženklai. 

Visagalis Allah konstatuoja, kad tikėjimas blogais ženklais yra vienas iš netikrų  ir  klaidingų įsitikinimų, dažniausiai išlaikytų arabų pagonių ir politeistų. Todėl, Allah neapkenčia tokio jų veiksmo ir kritikuoja juos.

Išvados:
 • Tikėjimas blogais ženklais yra vienas iš arabų pagonių ir politeistų įsitikinimų.
 • Korano ajatai patvirtina lemties ir Dieviškojo Dekreto tikrumą ir tiesą.
 • Katastrofos ir vargai pagrinde ištinka tuos, kurie nuodėmiauja ir atlieka nepaklusnumo veiksmus.
 • Pirmojoje Korano ajoje yra kritikuojamas neišmanymas, kadangi vadovaujantis juo, žmonės nesupras brendantys į politeizmą.
 • Antroji Korano aja moko žmones atsiliepti į priminimą. Nuoširdaus patarimo išsižadėjimas yra viena iš savybių netikinčiojo žmogaus.
 • Apreiškimai, siųsti nuo Dievo, yra visuomet gėrio ir palaimos šaltinis.

*************
Abu Hureira (telaimina jį Allah) perdavė, kad pranašas saaw pasakė:


“ Nėra nei adwaa (infekcinės ligos, kuria užsikrečiama be Dievo leidimo), nei At-Tiyarah (bet kokio blogo ženklo iš paukščių), nei hamah (blogo ženklo iš naktinio paukščio-pelėdos), nei blogo Safar (blogo ženklo šiame mėnesyje).

Adwaa: nei viena infekcinė liga nėra perduota kitiems, bet tik su Allah Valia-Leidimu. Neišprusimo laikais (prieš islamo apreiškimą), žmonės tikėjo, kad infekcinės ligos plinta savaime pačios, be Dievo Valios.

Safar: Kai kurie islamo mokslininkai laiko tokią nuomonę, kad tai yra parazitinės kirmėlės, kurios užplūsta žmonių ir gyvulių žarnynus, kai tuo tarpu kiti teigia, kad mėnesio-Safar atėjimas pranašauja blogį. Taigi, šis hadisas paneigia tokį tikėjimą.

Muslim Sahihe yra pridėta:

“...ir nei Naw’ , ir nei Ghul (vaiduoklių, šmėklų, demonų ar blogų dvasių).

Naw’: tikėjimas, kad tam tikras žvaigždžių išsidėstymas išimtinai veikia patį klimatą, be dieviškosios intervencijos. 
Taip pat gali reikšti  žvaigždžių išsidėstymą mėnulio atžvilgiu ar laiko padalijimą mėnulio fazių  atžvilgiu.

Ghul: Netikintieji teigė, kad tokios dvasios gali išvesti juos iš jų kelio ir netgi juos užmušti (nužudyti). Todėl, šis hadisas paneigė jų tokį tikėjimą ir paaiškino, kad jie negali nei vieno  suklaidinti ar nužudyti.

Bendras hadiso apbudinimas:

Pranašas saaw anuliavo arabų pagonių įsitikinimus, kurie laikė blogais ženklais tam tikrus paukščius, mėnesius, žvaidždes, demonus ir blogas dvasias. Jie tikėjo, kad šie jiems gali pakenkti. Be to, jie tikėjo, kad jie gali būti užkrečiami kažkokia liga be dieviškosios intervencijos (be Dievo Valios). Būtent dėl to, Pranašas saaw apsaugojo tikėjimą paneigdamas tokius prietaringus įsitikinimus ir kvietė žmones visiškai pasikliauti Allah ir išlikti tiesiems tyrame tikėjime. Hadisas duoda bendrai suprasti, kad negalima laikyti blogais ženklais tam tikrų gyvūnų, dangaus kūnų, sergančiųjų.Taip pat laikyti blogais ženklais tam tikrą mėnesį, ar skaičių, ar spalvą, ar dar ką nors.

**********

Anas (telaimina jį Allah) perdavė girdėjęs pranašą saaw sakantį:

“ Nėra nei adwaa, nei At-Tiyarah, bet man patinka Al-Faa’l (geras ženklas). Žmonės paklausė: “Koks yra geras ženklas?” Jis atsakė: “Geras ženklas yra geras žodis”.” (Al Bukhari ir Muslim)

Išvados:

 • Hadisas apibudina gerą ženklą kaip gerą žodį.
 • Musulmonui yra privaloma pasikliauti tiktai Allah. Musulmonui taip pat yra draudžiama nepasitikėti Juo.
 • Gerų ženklų matymas yra leidžiamas, o blogų-ne.

Skirtumas tarp gerų ir blogų ženklų:

 • Geri ženklai visuomet malonūs ir mieli natūroje.
 • Geri ženklai pakelia tikėjimą Dievu, ir žmogui yra liepta pasikliauti Juo.
 • Blogi ženklai visuomet nemalonūs natūroje.
 • Blogi ženklai sukelia nepasitikėjimą Dievu, ir žmogui yra draudžiamas toks poelgis.

Urwah Ibn Amir pasakė, kad buvo paklaustas klausimas priešais pranašą saaw apie ženklus ir jis pasakė:

“ Geriausia ženklo (prietaro) forma yra Al-Faa’l (optimistiškas pasikliovimas Allah Valia dėl beįvykstančio įvykio). Geras ženklas nesumenkina noro įgyvendinti tai, ką musulmonas užsibrėžė (ar numatė įgyvendinti). Jeigu nors vienas iš jūsų mato tai, kas jam nepatinka, jis turėtų melstis: “ O Viešpatie, niekas, bet tik Tu atneši gerus dalykus! Niekas, bet tik Tu apsaugai nuo blogio!  Nėra galios ir nėra jėgos išskyrus Tavyje.” (Perduota Abu Dawūd su autentiška perdavėjų grandine)


Geras ženklas nesumenkina noro įgyvendinti tai, ką musulmonas užsibrėžė (ar numatė įgyvendinti): netikintysis gali būti atgrąsintas blogų ženklų pasiekti numatyto tikslo.

Niekas, bet tik Tu atneši gerus dalykus: tikėjimas prietarais (ženklais) niekada neatneš naudos, ar apsaugos nuo bėdos.

Bendras hadiso apibudinimas:

Urwah Ibn Amir Al-Qurashi perdavė, kad prietaringi ženklai buvo paminėti priešais Pranašą saaw ir jis paaiškino legalų vadovavimasį jais. Pranašas saaw paskelbė blogus ženklus negaliojančiais. Jis saaw paaiškino, kad Faa’l yra geras žodis ir klasifikavo jį kaip gerą ženklą, kuris laikomas leidžiamu. Taip pat, jis saaw pademonstravo, kad prietaringi ženklai neturėtų nei vieno atitraukti nuo siekimo įgyvendinti kažkokį tikslą. Tikintysis tvirtai tiki, kad jokia bėda ar gėris jo neaptiks be Dievo Valios. Pranašas saaw nušvietė musulmonus su tam tikra dua, kurią reiktų sukalbėti, esant apsėstam  blogais ženklais. Ši dua pririša musulmono širdį prie Allah, kadangi tik Jis atneša gėrį ir pašalina blogį, ir nėra jokios jėgos ar galios, bet tik Jo.

Ibn Masūd perdavė, kad Pranašas saaw pasakė:

“ Tikėjimas blogais ženklais yra politeistinis veiksmas.” Jis pakartojo tai du kartus ir pridūrė , “ Ir kiekvienas iš mūsų gali atlikti tokį veiksmą, bet Allah pašalinai tai, dėl mūsų pasikliovimo Juo.” (Perduota Abu Dawūd ir At-Tirmidhi)

Tikėjimas blogais ženklais yra politeistinis veiksmas: tai gali būti laikomu tokiu veiksmu, kadangi širdis gali prisirišti prie kitų, negu Allah.

Allah pašalinai tai, dėl mūsų pasikliovimo Juo: Nuoširdus tikėjimas ir pasikliovimas Juo, pašalina blogų ženklų pasekmes.

“ Ir kiekvienas iš mūsų gali atlikti tokį veiksmą, bet Allah pašalinai tai, dėl mūsų pasikliovimo Juo”: Tai yra Ibn Masūd pasakymas, kurį jis nukreipė savo bendraamžiams ir pasekėjams. Tai yra stiprus požiūris, kadangi tikėjimas blogais ženklais yra politeistinis veiksmas. 

Išvados:

 • Tikėjimas blogais ženklais yra viena iš politeizmo formų, kadangi tai susiję su širdies prieraišumu kitiems objektams išskyrus Allah.
 • Prieraišumas kitiems nei Allah, sąlygoja nepasitikėjimą Juo.
 • Pasikliovimas tiktai Dievu eliminuoja (pašalina) blogų ženklų (prietarų) pasekmes.

************
Ibn Amr perdavė:

“ Dievo Pasiuntinys saaw pasakė : “Jeigu, kuris nors nustoja daryti kažką dėl blogo ženklo, tuomet jis atliko politeistinį poelgį.” O Dievo Pranaše! Koks yra išsipirkimo būdas už tai? “ Jis saaw atsakė: “ Išsipirkimas nuo tokios nuodėmės yra toks, kad asmuo turėtų sakyti: “ O Allah! Nėra gėrio, bet Tavo Gėris. Nėra blogio, bet blogis, kurį Tu daleidai . Ir nėra tikrojo Dievo, bet Tu”.” (Perduota Imam Ahmad)

Al Fadl Ibnul- Abbas perdavė, kad Pranašas saaw pasakė:

“ Blogas ženklas kursto tave daryti kažką, arba stabdo nuo kažkokios misijos.” (Perduota Imam Ahmad)Pranašas saaw paaiškina, kad tikėjimas uždraustais blogais ženklais, stabdo žmogų nuo tikslo siekimo. Kai asmeniui pasidaro kliūtimi keliauti kažkur dėl blogo ženklo (prietaro), tuomet jis atlieka politeistinį veiksmą, atsitolindamas nuo pasitikėjimo Dievu. Pagal hadisą, tie, kurie nepasiduoda blogiems prietarams, jie nėra išimtinai paveikti jų. Pranašas saaw pateikia deramą dua recitavimui tiems, kurie yra paveikti blogų prietarų. Ši dua išreiškia nuoširdų tikėjimą Dievu ir tikrą pasitikėjimą Juo.

Vertimas darytas Noros.


Skyrius N. 29

Astrologija

Qatadah pasakė:

“ Allah sukūrė žvaigždes dėl šių trijų priežasčių: Pirmoji, papuošti dangų; antra, kaip svaidomaisiais  ginklais (raketomis) prieš velnius ir; trečia, būti ženklais ir gidais keliautojui. Tas, kuris priskiria joms (žvaigždėms) daugiau negu tai, atliko klaidą, prarado apdovanojimą (Prisikėlimo Dieną) ir kalbėjo tai, apie ką neišmano.”


 • Allah sukūrė žvaigždes dėl šių trijų priežasčių: Šios priežastys suminėtos Šventajame Korane.

 • Papuošti dangų: Reikšmė ištraukta iš šios Korano ajos, kuri yra:

وَلَقَدۡ زَيَّنَّا ٱلسَّمَآءَ ٱلدُّنۡيَا بِمَصَـٰبِيحَ وَجَعَلۡنَـٰهَا رُجُومً۬ا لِّلشَّيَـٰطِينِ‌ۖ وَأَعۡتَدۡنَا لَهُمۡ عَذَابَ ٱلسَّعِيرِ (٥)

“Ir Mes neabejotinai papuošėme artimiausią dangų lempomis (žvaigždėmis).” (Koranas, 67:5)

 • Kaip svaidomaisiais ginklais (raketomis) prieš velnius: remiantis šia eilute:

“ ...ir padarė jas tuo, kas yra sviedžiama į velnius...” (Koranas, 67:5)

 • Būti ženklais ir gidais keliautojui: Keliautojai dažniausiai yra vedami žvaigždžių, kurios parodo jiems pagrindinę direktyvą. ( Ne veltui yra sakoma “kelrodė žvaigždė’’). Ši reikšmė yra šioje Korano ajoje:


وَهُوَ ٱلَّذِى جَعَلَ لَكُمُ ٱلنُّجُومَ لِتَہۡتَدُواْ بِہَا فِى ظُلُمَـٰتِ ٱلۡبَرِّ وَٱلۡبَحۡرِ‌ۗ

“ Ir tai yra Jis, kuris jums išdėliojo žvaigždes, kad jūs būtumėte vedami jų tamsią naktį žemėje ir jūroje...” (Koranas, 6:97)

Tie, kurie teigia daugiau negu šios trys priežastys, paminėtos Dievo Korane, yra suklaidintas. Jeigu asmuo teigia, kad per žvaigždes jis gali žinoti ateities įvykius, tuomet jis teigia žinantis nematomo ir nežinomo. 

 • Prarado apdovanojimą: Asmuo, kuris leidžia visą savo  laiką, ieškant tolesnės naudos iš žvaigždžių, kurios nepaminėtos hadise, yra laikomas asmeniu švaistančiu laiką ir pastangas šiame gyvenime.

Qatadah (telaimina jį Allah) paminėjo išmintingą priežastį, dėl kurių buvo sukurtos žvaigždės, kaip atsakymą tiems, kurie klaidingai tikėjo į daugiau negu tai, ką Allah mini Korane. Tokie žmonės yra neišmanėliai. Be to, jie eikvojo savo gyvenimus studijuodami tai, kas juos  tikrai sužalos. Ta pati taisyklė yra taikoma tiems, kurie siekia tiesos iš kitur nei Allah Knygos ir Pranašo  saaw sunnos.

Išvados:
 • Perdavimas detaliai paaiškina žvaigždžių sukurimo priežastis pagal Koraną.
 • Šis hadisas atmeta klaidingus teiginius tų, kurie tvirtina kitas žvaigždžių sukurimo priežastis, nepaminėtas Šventajame Korane.
 • Žmonės turėtų remtis Dievo Knyga, kad galėtų atskirti tiesą nuo melo.
 • Tas, kuris siekia žinių, būti teisingai vedamu, iš kitų šaltinių nei Dievo Knyga ir Pranašo  saaw  Sunnah, tas galiausiai nuklysta nuo tiesos, eikvoja savo gyvenimą veltui ir apkrauna save su tai, ko jis nesuvokia. 

*******

Harb pasakojo, kad Qatadah laikė nepasitenkinimą mėnulio fazių studijavimui, kai Ibn Uyaynah tai draudė. Ahmad ir Ishaq  laikė tai leidžiamu.

Ibn Uyaynah: Jis yra Sufyan Ibn Uyaynah.
Harb Al-Kirmani: Jis buvo laikomas vienu Ahmad’o didingų mokinių.
Ahmad: Imam Ahmad Ibn Hanbal.
Ishaq: Ishaq Ibn Rahuwayh.

Mėnulio fazės: Iš viso yra 28 mėnulio fazės ar pozicijos (t.y. mėnulis juda į skirtingą fazę kiekvieną naktį).

Islamo mokslininkų nuomonės dėl mėnulio fazių studijavimo išsiskiria. Mokinimasis apie mėnulio fazes gali padėti nustatyti tikslią maldos atlikimo kryptį, privalomų maldų laiką ir keturis metų laikus. Vieni mokslininkai draudė tokių fazių mokslą, kiti ne. Todėl, siekti žinių apie astrologiją yra absoliučiai draudžiama, kadangi tai išveda iš tiesaus kelio.

*****

Abu Musa perdavė, kad Pranašas  saaw pasakė:

“ Trys asmenys nepateks į Rojų: Tas, kuris nuolat geria alkoholį; tas, kuris nutraukia giminystės ryšius; ir tas, kuris tiki magija.” 
(Perduota Ahmad ir Ibn Hibban jo autentiškoje knygoje)

 • Trys asmenys nepateks į Rojų: šis teiginys imponuoja grasinimą.

 • Tas, kuris nuolat geria alkoholį: asmuo, kuris pastoviai (iš įpročio) geria alkoholį iki kol jį ištiks mirtis, neatgailaudamas už savo nuodėmes.

 • Tas, kuris tiki magija: Astrologija yra magijos rūšis, kaip yra demonstruojama Pranašo saaw  hadise, kuriame jis saaw  sako:
“ Jeigu nors vienas siekia žinių apie astrologiją, jis siekia magijos atšakos.”

Pranašas  saaw perspėja musulmonus apie  tris asmenis, kurie nepateks į Rojų. Pirmasis yra tas, kuris pastoviai geria vyną (alkoholį); antrasis-kuris  nepalaiko šeimyninių santykių ir pareigų, kurios yra palieptos Dievo; ir trečiasis - kuris tiki raganavimu, įskaitant daugybę raganavimo tipų ir formų, tokių kaip astrologija.
Šis hadisas imponuoja tam tikrą grasinimą tiems, kurie tiki raganavimu, kuris apima astrologiją; šio skyriaus temą.

Išvados:
 • Astrologijos praktikavimas priskirtas didžiosioms nuodėmėms. Užtat tas, kuris tiki ja, nepateks į Rojų.
 • Panašus draudimas yra alkoholio vartojimui, gerimui. Šis hadisas kelią baisų grasinimą tiems, kurie neatgailauja prieš numirdami dėl tokios didelės nuodėmės. 
 • Musulmonui yra privaloma išlaikyti santykius su šeima.
 • Musulmonui yra privaloma denonsuoti (pasmerkti) visas raganavimo formas. 
Vertimas darytas Noros.


Skyrius N.30

Lietaus siekimas per žvaigždes (ar per mėnulio fazes)

Viešpats pasakė:

وَتَجۡعَلُونَ رِزۡقَكُمۡ أَنَّكُمۡ تُكَذِّبُونَ (٨٢)

“Vietoj to, kad dėkotumėte Allah už aprūpinimą viskuo (tai ką Jis jums duoda),  jūs Jį neigiate netikėdami.” (Koranas, 56:82)

Šis skyrius įspėja musulmonus, kad tai yra didis politeistinis veiksmas priskirti lietaus iškritimą žvaigždėms ar kad tai vyksta jų  dėka, lygiai taip pat , kaip tikėti, kad mirusieji turi galių duoti naudos ar žalos. Jeigu musulmonas tiki, kad dėl žvaigždžių lyja lietus, nepriskirdami jokios įtakos joms, jis atlieka mažą politeizmą.

Lietaus siekimas per žvaigždes (ar iš žvaigždžių): Yra 28 mėnulio fazės. Allah, Maloningasis ir Gailestingasis, sako:

وَٱلۡقَمَرَ قَدَّرۡنَـٰهُ مَنَازِلَ حَتَّىٰ عَادَ كَٱلۡعُرۡجُونِ ٱلۡقَدِيمِ (٣٩)

“Mėnuliui Mes nustatėme fazes.” (Koranas, 36:39)

Kitais žodžiais, mėnulis pereina į kitą poziciją kiekvieną naktį ir pasidaro pilnas keturioliktoje dienoje, ir tada pradeda mažėti (jo pilnumas) ir t.t. Šitos fazės yra vadinamos žvaigždėmis, kadangi kiekvienoje fazėje mėnulis atrodo kitaip. Prieš-islaminiame Periode (Džahilijoje), arabai priskirdavo lietų žvaigždžių judėjimui ir planetų išsidėstymui, ir mėnuliui. Jie sakydavo:”Pas mus palijo dėl tos ir anos žvaigždės.”

Pats-Dosniausias  Dievas nepritaria politeistams, kurie neigia Allah dovanas-palaiminimus, dėl jų lietaus priskirimo žvaigždėms. Be to, Allah mus informuoja, kad tai yra absoliutus melas. Kadangi lietus iškrenta dėl Allah Malonės ir Jo Dieviškojo Sprendimo ir būtybės nieko bendro su tai neturi.

Abu Malik Al-Ašari perdavė, kad Pranašas saaw pasakė:

“Mano tautai yra būdingi keturi bruožai priklausantys Prieš-islaminiam Periodui (Džahilijai), kurių žmonės neatsisakys, t.y.: didžiavimasis kilniaisiais proseneliais, šmeižimas kitų žmonių prosenelių, siekimas lietaus iš žvaigždžių, ir aimanavimas dėl mirusiojo.”

Ir toliau Pranašas saaw tęsė:

“Jeigu aimanuojanti moteris neatgailaus prieš savo mirtį (dėl aimanavimo), ji bus palikta Teismo Dieną stovėt ir dėvėt deguto apsiaustą ir niežų marškinius. “ (Muslim)

Prieš-islaminiam Periodui (Džahilijai): Tai yra prieš-islaminis tamsybės ir neišmanymo periodas, arabiškai vadinamas džahilija. Jis taip vadinasi dėl to fakto, kad toje eroje buvo perdėtas neišmanymas (ignoravimas). Kiekviena tradicija ar praktika prieštaraujanti tam, kas buvo apreikšta Pranašui saaw, yra laikoma ignoravimu.

Kurių žmonės neatsisakys: Kai kurios praktikos bus visada praktikuojamos šios tautos žmonių, kurie nepaisys  ar tas draudimas  yra jiems žinomas, ar ne. 

Deguto apsiaustas: Skystas varis bus užpiltas ant aimanavusios  moters iki kol jis (varis) įgaus jos apdaro formą. 

Pranašas saaw mus informuoja, kad kai kurie bruožai išliks šioje tautoje, kurie buvo  būdingi  prieš Islamą anksčiau gyvenusiems žmonėms. Paminėti yra keturi bruožai:
 • Didžiavimasis kilmingais proseneliais, nepaisant to fakto, kad kilnumo ir garbės požymis yra  pamaldumas.
 • Šmeižimas kitų žmonių prosenelių.
 • Lietaus priskirimas žvaigždėms ir planetoms.
 • Perdėtas aimanavimas ir gedėjimas dėl numirėlio.

Tuomet Pranašas saaw akcentuoja apie bausmę aimanuojančiai moteriai, kuri numirs neatgailavusi dėl tokio savo elgesio. Teismo Dieną , tokiai moteriai reiks dėvėti išlydyto vario apsiaustą, kuris prilips jai prie kūno ir sukels jai daug kančių.

Išvados:

 • Siekti lietaus iš žvaigždžių (mėnulio fazių) ar planetų yra uždrausta. Tokia tradicija vyravo Prieš-islaminiame Periode.
 • Ne visi musulmonai paneigia politeistines Prieš-islaminio Laikotarpio tradicijas.
 • Tradicijos ir praktikos paplitusios Prieš-islaminiame laikmetyje yra smerkiamos islame.
 • Imituoti Prieš-islaminio Periodo tradicijas yra draudžiama.
 • Didžiuotis ir girtis apie savo protėvių kilnumą yra draudžiama, nes tokia tradicija yra viena iš Prieš-islaminių laikų.
 • Peikti ar šmeižti kitų protėvius yra draudžiama.
 • Aimanavimas dėl numirėlio yra draudžiamas, už tai yra skaudi bausmė, nes tai yra viena iš didžiųjų nuodėmių.
 • Atgailavimas panaikina nuodėmę, kad ir kokia didelė ji bebūtų.
 • Musulmonui gali būti būdingi vieni iš Prieš-islaminio Periodo bruožų, tačiau tai nepadaro jo netikinčiuoju.

Zaid bin Khalid Al-Džuhani  perdavė:

“Allah Pasiuntinys saaw mus lydėjo subh (ryto) maldoje Hudaibijoje. Buvo matyti kai kurie lietaus pėdsakai iš po nakties. Kai jis saaw baigė melstis, jis saaw atsisuko į žmones ir pasakė: “Ar jūs žinote, ką jūsų Viešpats pasakė?” Jie atsakė: “Allah ir Jo Pasiuntinys žino geriausiai! “ Pranašas saaw pasakė (nuo Viešpaties): “Šįryt, vieni iš Mano tarnų pasiliko tikraisiais tikinčiaisiais ir kiti patapo netikinčiais. Tie , kurie pasakė, “Dėl Dievo Malonės ir Palaimos nulijo”, yra tikintys Manimi ir netikintys ta žvaigžde, ir kurie pasakė,”Nulijo dėl tokios ar anokios žvaigždės,” yra netikintys Manimi ir tikintys ta žvaigžde.” (Al Bukhari ir Muslim)

Ibn Abbes perdavė tokios pačios reikšmės hadisą, kokį paminėjome prieš tai ir paskutinėje jo dalyje rašoma:

“Kai kurie žmonės pasakė,”Tokios ir tokios žvaigždės pažadas išsipildė.’’ Dėl tos priežasties, Allah Didingasis apreiškė šią ają:
“Aš prisiekiu įtvirtintomis žvaigždėmis, ir be abejo, tai yra priesaika-jeigu jūs tik žinotumėt- didingiausia. Be abejo, Kilnusis Koranas yra gerai apsaugotas Registre (su Dievu Danguje, Al-Lauh Al-Mahfuz), niekas jo negali paliesti, bet tik tyri (angelai, kurie yra be nuodėmių). Šis Apreiškimas (šis Koranas) yra nuo tavo Valdovo (jums-žmonijai, džinams ir visiems, kas egzistuoja).Vietoj to, kad dėkotumėte Allah už aprūpinimą viskuo (tai ką Jis jums duoda),  jūs Jį neigiate netikėdami.” (Koranas, 75:82) 
(Al Bukhari ir Muslim)

۞ فَلَآ أُقۡسِمُ بِمَوَٲقِعِ ٱلنُّجُومِ (٧٥) وَإِنَّهُ ۥ لَقَسَمٌ۬ لَّوۡ تَعۡلَمُونَ عَظِيمٌ (٧٦) إِنَّهُ ۥ لَقُرۡءَانٌ۬ كَرِيمٌ۬ (٧٧) فِى كِتَـٰبٍ۬ مَّكۡنُونٍ۬ (٧٨) لَّا يَمَسُّهُ ۥۤ إِلَّا ٱلۡمُطَهَّرُونَ (٧٩) تَنزِيلٌ۬ مِّن رَّبِّ ٱلۡعَـٰلَمِينَ (٨٠) أَفَبِہَـٰذَا ٱلۡحَدِيثِ أَنتُم مُّدۡهِنُونَ (٨١) وَتَجۡعَلُونَ رِزۡقَكُمۡ أَنَّكُمۡ تُكَذِّبُونَ (٨٢)

Hudaibijoje: Taip buvo pavadinta pagal gręžinį, esantį šalia Mekos. Dabar ta vieta vadinama Aš-Šimisi.

Patapo netikinčiais: čia yra taikoma tiems asmenims, kurie atliko mažąjį netikėjimą.

Nulijo dėl tokios ar anokios žvaigždės: Reiškia, priskirti lietų kitiems nei Allah tikint, kad tai Allah, kuris atnešė lietų.

Aš prisiekiu: Aukščiausiasis Allah prisiekia kaip tik nori.

Įtvirtintomis žvaigždėmis: pagal daugumą Rašto interpretuotojų, tai pasižymi žvaigždžių pakilimu ir nusileidimu, jų pozicijomis.

Gerbiamas Kompanionas Zaid ibn Khalid perdavė Pranašo saaw raportą apie lietų ir ką musulmonai sakydavo tuo metu kai nulydavo. Kada Viešpats atnešė lietų išbandyti (patikrinti) žmones, jie išsiskyrė į dvi grupes: vieni pripažino Allah Malonę ir parodė savo dėkingumą priskirdami lietų Jam, kiti atmetė Jo Malonę ir priskyrė lietaus iškritimą žvaigždėms, remiantis tam tikros žvaigždės pakilimu ar nusileidimu (pozicijos pakeitimu danguje įsitvirtinant). Todėl, pirmosios grupės žmonių reakcija yra laikoma tikėjimo poelgiu, kai antrosios grupės - netikėjimo poelgiu.

Išvados:

 • Priskirti lietaus iškritimą žvaigždėms yra draudžiama.
 • Musulmonų pareiga yra paaiškinti ir įspėti žmones apie tai, kas daro tikėjimą tyru.
 • Išreikšti Dievui dėkingumą už Jo palaiminimus (dovanas) yra privaloma, ir draudžiama tuos palaiminimus priskirti kitiems nei Allah.
 • Klausimo iškėlimas sulaukti atsakymo yra efektyvus mokymo būdas ir stipriai rekomenduojamas. Ulema (mokslininkai) mokina studentus užduodami jiems klausimus, kad išsiaiškinti tam tikrą reikalą, remiantis Pranašo saaw  metodika, kada jis saaw  paklausė: ”Ar jūs žinote, ką man Dievas apreiškė?”
 • Kada yra užduotas klausimas ir asmuo negali atsakyti į jį, jis turi kreiptis pas tuos, kurie žino ir išmano.
 • Kai kurios netikėjimo rūšys neišmeta asmens iš islamo rėmų.
No comments:

Post a Comment